وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
هیأت امنا و هیأت ممیزه

کمیسیون تخصصي علوم اجتماعی

کمیسیون تخصصی سمت در کمیسیون نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی محل خدمت
علوم اجتماعی رئیس کمیسیون دکتر محمد حسن ایکانی استاد مهندسی شیمی سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
  عضو دكتر سيدمصطفي رضوي دانشيار مديريت صنعتي دانشگاه تهران
  عضو دكتر سيد سپهر قاضي‌نوري دانشيار مهندسي صنايع دانشگاه تربيت مدرس
  عضو دکتر جمال خانی جزنی دانشیار مدیریت بازاریابی سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
  عضو دكتر طاهره ميرعمادي دانشيار روابط بين‌الملل سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران